Regulamin e-sklepu

§1

Postanowienia wstępne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.eve-energy.pl/sklep jest prowadzony przez EVE Energy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Natolin 39B, 92-701 Łódź, e-mail: biuro@eve-energy.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818239, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem REGON 385045725 oraz numerem NIP 728 284 19 48, o kapitale zakładowym wysokości 5000,00 złotych.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów korzystających ze Sklepu jak i do Kupujących będących przedsiębiorcami i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie Sprzedawcy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne zmierzające do jak najlepszej ochrony danych osobowych Klientów i bezpieczeństwa transakcji.
 5. Sprzedawca przed zawarciem Umowy sprzedaży nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie internetowej Sklepu, a także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 6. Wykonując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) Sprzedawca informuje szczególnych, potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, do których należą najczęściej:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), tj. technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
  6. sniffing – niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci,
  7. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
  8. czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

§2

Definicje.

Na użytek niniejszego Regulaminu przyjmuje się poniższe definicje:

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.eve-energy.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca – EVE Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Natolin 39B, 92-701 Łódź, e-mail: biuro@eve-energy.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818239, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem REGON 385045725 oraz numerem NIP 728 284 19 48, o kapitale zakładowym wysokości 5000,00 złotych.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także Konsument.
 6. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 10. Dostawca – dostawcą zrealizowanego zamówienia jest: Eve Energy Sp. z o.o. pod adresem Natolin 39B, 92-701 Łódź, NIP: 728 284 19 48.
 11. Produkt Premium – oferowany na stronie internetowej sklepu produkt znacznych rozmiarów, którego zakup następuje po indywidualnym ustaleniu warunków zamówienia przez Kupującego ze Sprzedawcą w tym w szczególności ceny, warunków płatności oraz formy i kosztów realizacji dostawy.

§3

Wymagania techniczne.

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer osobisty lub telefon z dostępem do internetu.
 2. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, a także sporządzić wydruk.

§4

Usługi elektroniczne.

W ramach działalności Sklepu Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

 1. Formularz Zamówienia – usługę będącą narzędziem do składania Zamówień w Sklepie.
  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie.
  2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie następujących działań: wypełnienia Formularza Zamówienia, a następnie naciśnięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
  3. Do momentu wciśnięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
  4. Kupujący jest zobowiązany wprowadzić następujące dane do Formularza Zamówienia: – imię i nazwisko, – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), – adres poczty elektronicznej, – numer telefonu kontaktowego, – dane dotyczące Umowy sprzedaży: Towar/y, ilość Towarów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
  5. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami wskazane jest także podanie firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru NIP.
  6. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
  7. Postanowienia § 4 ust. 1 (Formularz Zamówienia) nie mają zastosowania do składanych przez Kupującego zamówień Produktów Premium, których realizacja przebiega na indywidualnie ustalanych ze Sprzedawcą warunkach.
 2. Konto – usługę oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego będącą zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o Umowach sprzedaży.
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola ZAREJESTRUJ SIĘ. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami wskazane jest także podanie firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru NIP.
  2. Konto Kupującego utworzone zostaje także w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Kupującemu zostaje utworzone Konto.
  3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eve-energy.pl. lub też pisemnie na adres: Natolin 39B, 92-701 Łódź.
 3. Kupującego w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

  1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  2. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z §4 Regulaminu.
  3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków umów (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany o łącznej cenie Towarów umieszczonych w Koszyku, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach. Kupujący jest informowany o powyższych kosztach także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji.
  7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
  8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Kupujący proszony jest o sprawdzenie zakładki „SPAM” w swojej skrzynce poczty elektronicznej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
  9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku zakupu Produktów Premium, których realizacja sprzedaży przebiega na indywidualnie ustalanych z klientem warunkach.

§6

Ceny i metody płatności.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne i opłaty.
 2. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany o łącznej cenie Towarów umieszczonych w Koszyku, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach. Kupujący jest informowany o powyższych kosztach także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedający zastrzega, że w przypadku zakupu towarów realizowanego w oparciu o indywidualne wskazania Kupującego (Produkt Premium) cena Towaru, koszty dostawy oraz inne koszty zostaną przedstawione Kupującemu przez Sprzedawcę po dokonaniu wyceny takiego Towaru, w odpowiedzi na złożone przez kupującego zamówienie.
 5. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 6. Klient ma możliwość zapłaty ceny w drodze:
 1. Płatność w formie szybkiego przelewu za pośrednictwem systemu oraz w formie szybkiego przelewu BLIK jest dokonywana na platformie . Zewnętrzny system płatności , obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Po wybraniu szybkiego przelewu w usłudze jako formy płatności, Kupujący będzie przekierowany do strony . Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej.

§7

Dostawa.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 3. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności tradycyjnym przelewem bankowym, szybkim przelewem lub płatnością w systemie BLIK jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Dostawcą Towarów jest EVE Energy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Natolin 39B, 92-701 Łódź.
 5. Dostawa zamówionych Towarów, niebędących Produktami Premium na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Koszty dostawy Towarów niebędących Produktami Premium są zależne od wyboru sposobu dostawy i wynoszą od 100 zł do 500 zł. Koszty dostawy są widoczne na Stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia, a następnie doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży.
 7. Termin realizacji dostawy Towarów, niebędących Produktami Premium wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów w obecności kuriera.
 9. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Towaru należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres Sprzedawcy (protokół posiada kurier).

§8

Reklamacje i gwarancja.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadzie rękojmi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy.
 4. Jeżeli ze względu na sposób zamontowania Towaru dostarczenie go przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym on się znajduje.
 5. Kupujący będący Konsumentem a także osoba fizyczna zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego może składać reklamacje związane z wystąpieniem wady Towaru, a także ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 6. Celem ułatwienia rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, w opisie reklamacji Kupujący powinien zawrzeć: 1) swoje dane kontaktowe, 2) informacje o przedmiocie reklamacji i okolicznościach, w których wystąpiły nieprawidłowości, w szczególności rodzaj nieprawidłowości i datę jej wystąpienia, 3) żądania dotyczące reklamacji – doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej w terminie 14 dni, należy przyjąć, że uznał reklamację za uzasadnioną.

§10

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w dalszej części niniejszego paragrafu. Uprawnienie to przysługuje również osobie fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. W przypadku Produktu Premium – jeśli Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia przed upływem 14 dni od daty sprzedaży to Kupujący akceptując warunki realizacji zamówienia wyraża zgodę na natychmiastowe przystąpienie do jego realizacji a tym samym rezygnuje z prawa do odstąpienia. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie i wysłane na adres korespondencyjny Sprzedawcy, a także w formie elektronicznej w drodze wiadomości e-mail lub na formularzu.
 4. Przykładowy wzór stosownego formularza jest dostępny pod linkiem.
 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Dostawca.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zwrotu Towaru, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar na koszt Kupującego.
 11. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu, jeśli przedmiotem Umowy jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Kupującego.

 1. Kupujący będący Konsumentem a także osoba fizyczna zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 2. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia dotyczące Kupujących będących przedsiębiorcami.

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących będących przedsiębiorcami, to znaczy takich, dla których Umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedawcą jest związana bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową i posiada dla nich zawodowy charakter.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Kupującym będącym przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego będącego przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego będącego przedsiębiorcą z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru dostawcy. W tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu będącemu przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Po przesłaniu Towaru do Kupującego będącego przedsiębiorcą za pośrednictwem dostawcy, Kupujący będący przedsiębiorcą ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli w drodze tego badania Kupujący będący przedsiębiorcą stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13

Zmiana Regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów sprzedaży, późniejsze zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży. §14 Stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: – kodeksu cywilnego; – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03); – ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§15

Data wejścia w życie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2024 r.

Włącz to u siebie!

POWER ON

Długoterminowy, ramowy
program zabezpieczenia
prądowego.

Obsługa w systemie
24h / 7 / 365.

Dostarczamy do Ciebie
odpowiednie urządzenia
wraz z obsługą.

Sprawdź
logo przed stopką