POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

  1. Administrator danych

1.1. Administratorem danych osobowych jest EVE Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Natolin 39B, 92-701 Łódź, e-mail: biuro@eve-energy.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818239, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posługująca się numerem REGON 385045725 oraz numerem NIP 728 284 19 48, o kapitale zakładowym wysokości 5000,00 złotych (zwana dalej: „Administratorem”).

1.2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych o Klientach przy składaniu przez Klientów zamówień na towary oferowane przez Administratora. Podanie danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Administratora, działającym pod adresem www.eve-energy.pl/sklep

1.3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, ze zm.).

1.4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.5. Klient może skontaktować się z Administratorem w celu realizacji jego praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem biuro@eve-energy.pl

2. Podstawa prawna, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym polegających w szczególności na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, rozpatrywaniu i udzielaniu odpowiedzi na składane reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, prowadzeniu bieżącego kontaktu związanego ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem Sklepu.

2.3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na Administratora na podstawie przepisów ww. Ustawy.

2.4. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.5. Administrator oświadcza, że dane Klientów, podlegające przetwarzaniu i przekazaniu pomiotom wskazanym w niniejszej Polityce, będą zbierane na formularzu służącym do złożenia zamówienia, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

2.6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania Klienta i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami, oprócz wymienionych danych, Administrator może przetwarzać również dane o firmie, adresie siedziby lub prowadzenia działalności, numerze wpisu Klienta do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

3. Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane Klienta będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Administratorowi oraz Klientowi z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. Odbiorcy danych w sklepie internetowym – podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe Klientów

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

  1. PRAMAC spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239425, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posługującej się NIP 8992544887 oraz numerem REGON 02010981000000 w celu realizacji zamówień składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Administratora,
  2. EVE Energy Spółka z o.o. w celu realizacji usługi kurierskiej na rzecz Klienta.

5. Uprawnienia Klienta dotyczące przekazywanych danych osobowych

5.1. W związku z przekazanymi danymi osobowymi, Klientowi przysługują następujące prawa:

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– prawo dostępu do jego danych osobowych udostępnionych Administratorowi – Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Klienta, a jeśli tak, ma prawo uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania kopii danych. Za wszelkie kolejne kopie, o które Klient zwróci się do Administratora, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;,

– prawo żądania sprostowania udostępnionych danych (poprawienia ich) – Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora – w przypadkach określonych prawem Klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych zostało ograniczone, Administrator może przetwarzać takie dane, z wyjątkiem przechowywania, tylko w określonych celach;

– prawo do sprzeciwu – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku otrzymania sprzeciwu Administrator będzie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie przewidzianym prawem.

– prawo żądania przeniesienia danych przez Administratora – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Klienta oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,

– prawo żądania usunięcia danych przekazanych Administratorowi – Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Klienta, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem.

5.2. W celu skorzystania z opisanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@eve-energy.pl

5.3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

6. Dostęp do informacji na urządzeniu końcowym Klienta

6.1. Administrator niniejszym informuje, że w ramach Strony wykorzystywane są technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Klienta (np. telefon, laptop, tablet) – w tym z wykorzystaniem tzw. plików cookies.

6.2. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki, wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Klienta.

6.3. W chwili, gdy Klient wszedł na Stronę, został wyświetlony komunikat informujący o korzystaniu przez Stronę z plików cookies oraz oferujący możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie pewnych rodzajów takich plików.

6.4. Korzystanie ze Strony spowoduje zapisanie na urządzeniu końcowym Klienta plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony. Inne pliki cookies będą umieszczanie na urządzeniu końcowym Klienta tylko za jego zgodą.

6.5. Administrator korzysta z informacji zawartych w plikach cookies w celu zapewnienia Klientowi prawidłowego działania Strony.

6.6. Pod linkiem znajduje się lista plików cookies wykorzystywanych na Stronie niezbędnych do jej prawidłowego działania – zobacz pliki cookies.

6.7. Administrator informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub umożliwia ich usunięcie z urządzenia końcowego Klienta. Na przykład:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl tu: Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane / Prywatność / Ustawienia treści / Pliki cookie;

b) Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ustawienia dotyczące plików cookies można modyfikować tu: Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność;

c) Mozilla Firefox

tu: Narzędzia / Opcje / Prywatność. Ustawienia przeglądarek mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox;

d) Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.;

e) Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

6.8. Administrator zwraca uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania Strony.

6.9. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w opisanym zakresie.

7. Logi serwera

7.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem pewnych informacji w logach serwera, na którym umieszczona jest Strona. Są tą m.in. następujące informacje: adres IP Klienta, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Klient. Informacje te są dostarczane przez Klienta w sposób bierny – np. bez ich wprowadzania do formularzy, etc.

7.2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnym Klientem, ani nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta.

7.3. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. Linki do stron zewnętrznych

W ramach Strony Klient może znaleźć linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Strony i których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Administrator zaleca Klientowi każdorazowe zapoznanie się z treścią Polityk prywatności/polityk cookies na odwiedzanych stronach internetowych.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem czynności z wykorzystaniem danych osobowych Klienta, których Administrator dokonał na podstawie zgody Klienta przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora podany w punkcie pierwszym niniejszej Polityki.

Włącz to u siebie!

POWER ON

Długoterminowy, ramowy
program zabezpieczenia
prądowego.

Obsługa w systemie
24h / 7 / 365.

Dostarczamy do Ciebie
odpowiednie urządzenia
wraz z obsługą.

Sprawdź
logo przed stopką